Splash Gordon

March 03, 2019: Houston Rockets vs. Boston Celtics - Highlights of Eric Gordon