Washington Wizards with a 13-0 Run vs. Guangzhou Long-Lions