Preview: Nikola Jokić

Previewing Nikola Jokić ahead of the 2017-18 season.