Khem Birch's Two-Handed Jam

Isaiah Briscoe sets up Khem Birch for a two-handed slam against the Utah Jazz.