2018 Media Day: Khem Birch

Khem Birch spoke to the media on Monday.