Thunder at Mavericks - Jan. 6, 2011

January 6, 2011