Thunder at Mavericks: Jan. 18, 2013

January 18, 2013