Eric Gordon: Post Game 05-11-17

Eric Gordon talks to the media following Game 6.