Kings fan John Arroyo Hits Half-Court Shot for Car!

Kings fan John Arroyo Hits Half-Court Shot for Car!