3/8-3/16: @CHI, IND, MIA, @SAS, NJN
3-2

    51%
4-1

    22%
2-3

    21%
5-0

    4%
1-4

    2%
0-5

    0%
Total Responses: 478