1/12-1/20: @GSW, @NYK, CHA, SAS, LAL
3-2

    42%
4-1

    35%
5-0

    15%
2-3

    7%
1-4

    1%
0-5

    0%
Total Responses: 870