Round 1
Stephen Curry

    79%
Eric Gordon

    21%
Total Responses: 853