Rondo Fake

Rajon Rondo makes a great fake on Tony Allen.