Draft Profile Video: P.J. Hairston

Texas Legends head coach Eduardo Najera joins Emily Austen to discuss P.J. Hairston's future in the NBA.